Last edited by Kagarn
Thursday, July 30, 2020 | History

2 edition of Autoský zákon č. 35/1965 Zb. found in the catalog.

Autoský zákon č. 35/1965 Zb.

Martin GreДЌo

Autoský zákon č. 35/1965 Zb.

by Martin GreДЌo

 • 322 Want to read
 • 5 Currently reading

Published by Matica slovenská in Martin .
Written in English

  Subjects:
 • Copyright -- Czechoslovakia

 • Edition Notes

  SeriesEdícia Vydavatl"stvo
  ContributionsCzechoslovakia. Laws, statutes, etc. Autorský zákon
  Classifications
  LC ClassificationsZ573 G74
  The Physical Object
  Pagination213,1p.
  Number of Pages2131
  ID Numbers
  Open LibraryOL18825957M

  Zákon č. 50/ Zb. stavebné povolenie. Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3Sžp5/ Prameň: ASPI § 39a zákona č. 50/ Zb. Najvyšší súd SR - senát Spzn: . Úvodní stránka > Daně > Legislativa a metodika > Daňové zákony > Zákon č. / Sb. Zákon č. / Sb. o dani z přidané hodnoty. V současné době jsou tyto informace nedostupné. V případě potřeby vyhledání zákonů a vyhlášek, prosím použijte.

  Zákon, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky zákon ze dne července , č. Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne prosince , č. 7 Sb. z. a n. z r. , o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel. Zákon č. / Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov: / Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny: / Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. / Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) / Z. z. Podradené pojmy. Odborne spôsobilá osoba (Zákon č. 50/ Zb. stavebný zákon, § 2a, ods. 3) Bezúhonná osoba na účely tohto zákona (Zákon č. 50/ Zb. stavebný zákon, § 2a, ods.


Share this book
You might also like
Collection of hymns

Collection of hymns

Services to the unmarried mother in Scotland.

Services to the unmarried mother in Scotland.

The Irish Benedictines

The Irish Benedictines

The shepper-newfounder

The shepper-newfounder

Polytechnic and North London

Polytechnic and North London

Property in possession of Secretary of Senate.

Property in possession of Secretary of Senate.

Owl and the Pussycat, The

Owl and the Pussycat, The

Reading skills

Reading skills

atomic age

atomic age

Trends in Vertebrate Morphology (Progress in zoology)

Trends in Vertebrate Morphology (Progress in zoology)

New art of Argentina

New art of Argentina

Reconceptualizing the Industrial Revolution

Reconceptualizing the Industrial Revolution

Ecology and nature conservation in London.

Ecology and nature conservation in London.

Hampton, initial archeological investigations at an eighteenth century rice plantation in the Santee Delta, South Carolina

Hampton, initial archeological investigations at an eighteenth century rice plantation in the Santee Delta, South Carolina

Understanding bail in Britain

Understanding bail in Britain

Autoský zákon č. 35/1965 Zb by Martin GreДЌo Download PDF EPUB FB2

Zákon č. / Z. - Autorský zákon. PRVÁ ČASŤ. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 (1) Tento zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo.

Zákon č. / Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/ Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) / Zb. Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania: 13/ Z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch: / Z. Zákon o kolektívnej správe práv podľa. 89/ Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/ Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) / Zb.

Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania: 13/ Z. Zákon Národnej rady Slovenskej. Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých Autoský zákon č. 35/1965 Zb. book (autorský zákon) Úrad vlády Slovenskej republiky.

Redakcia Slov-Lex. Námestie slobody 1, 70 Bratislava. Zákon č. 35/ Sb. - Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - zrušeno k (/ Sb.). Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/ Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) Obsah; Poznámky; Notifikácie; Znenie účinné: od do Neplatné znenie pre dnes ZMENI.

Stavebný zákon je zákon č. 50/ zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.Zákon je účinný od 1. októbra a právne vymedzuje základné úlohy a povinnosti účastníkov stavby.

Stavebný zákon pozostáva z deviatich častí, členených na jednotlivé oddiely. Zákon č. 50/ Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (v znení č. / Zb., / Zb.

1) Zákon č. / Zb. o vojenských obvodoch.Zákon č. / Zb. o ochrane štátneho tajomstva. 2) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. / Zb. o správe národného majetku. 3) Na účely triedenia a evidencie základných prostriedkov platia osobitné predpisy.

Zákon č. 89/ Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/ Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), nabyl účinnosti dnem 1. červnazákon č. / Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, nabyl účinnosti dnem listopaduzákon č. Zákon č. 65/ Sb. - Zákoník práce - zrušeno k (/ Sb.).

Zákon č. 35/ Z. Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. / Z. z., / Z. z.) Platnosť od: Účinnosť od: Literatúra: 2: Rozhodnutia súdov: 3: Redakčná poznámka. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla okrem čl. I § 1 až § ods. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami rozvoja územia v primeranom a hospodárnom rozsahu.

Územné plány alebo územné projekty sídelných útvarov a zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových sídelných útvarov, na umiestnenie. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/ Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) Obsah Poznámky Notifikácie.

Znenie účinné: od do Neplatné znenie pre dnes ZMENI. 7) Napríklad zákon č. 51/ Zb. o dráhach v znení zákona č. / Zb., zákon č. 50/ Zb. v znení neskorších predpisov. 8) § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. / Z. o Policajnom zbore, § 48 a 48a zákona č.

57/ Z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. / Z. - Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore. (7) Funkcia hasič a funkcia mladší záchranár sa vykonávajú len počas prípravnej štátnej služby. (8) Ak uchádzač nemôže nastúpiť do štátnej služby, pretože deň vzniku služobného pomeru pripadol na deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo na sviatok, podmienka vzniku služobného pomeru v.

Zákon č. / Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. / Zb., zákona č. / Zb. a zákona č. / Zb. sa mení takto: 1. 11f) Zákon č. 49/ Z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č.

/ Z. 11g) § 2 ods. 2 zákona č. / Z. 12) Napríklad § ods. 1 Civilného sporového poriadku, zákon č. / Z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. / Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/ Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. / Z. z., zákona č. 58/ Z. a zákona č. / Z. sa mení a dopĺňa takto. Zákon č. 31/ Sb. - Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) - zrušeno k (/ Sb.).Zákon č.

35/ Zb. - Zákon o obnovení univerzity v Olomouci. Zákon. ze dne února o obnovení university v Olomouci. Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé, chtějíc odčiniti nepřátelské akty rakouských vlád proti starobylé .Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č.

45/ Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. / Zb., zákona Slovenskej národnej rady č.

28/ Zb. a zákona č. / Z. z. § Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára